PRIVACYVERKLARING LYDIA SUPPORTS

 

Lydia Supports, gevestigd aan Akeleistraat 11, 7641 CS Wierden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Lydia Supports is een eenmanszaak van Lydia Wijnstra en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70373892. Lydia Wijnstra is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Zij is te bereiken via info@lydiasupports.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Lydia Supports verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Ik verwerk deze gegevens omdat dit nodig is om mijn diensten aan te kunnen bieden en tot uitvoering van de overeenkomst over te kunnen gaan.

Voor facturatie verwerk ik de bedrijfsnaam, voor- en achternaam van de contactpersoon, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer en openstaand saldo. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@lydiasupports.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Lydia Supports verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om diensten bij u af te leveren.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Facturatie
– Lydia Supports verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lydia Supports maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, bijvoorbeeld, door uw kredietwaardigheid aan te tasten.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Lydia Supports bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Lydia Supports hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

Categorie  
Gegevens van onroerende zaken en rechten op onroerende zaken 10 jaar
Basisgegevens als het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, voorraadadministratie, in- en verkoopadministratie en loonadministratie 7 jaar
E-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering 7 jaar

Bron: Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lydia Supports verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lydia Supports blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google Analytics en cookies, of vergelijkbare technieken

Lydia Supports gebruikt geen analytics diensten om deze webstie mogelijk te maken. Lydia Supports heeft geen commercieel belang om surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om hierdoor de service te analyseren. Verder gebruik ik geen cookies die inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lydia Supports en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover ik beschik, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lydiasupports.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lydia Supports wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Lydia Supports neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Lydia Supports via info@lydiasupports.nl.